Kommunikationshjälpmedel

En kommunikativt tillgänglig omgivning är en rättighet för alla. Det innebär att alla har rätt att få information och kommunicera på ett sätt som de kan förstå.

Vad ska man då ta fasta på för att göra arbetsplatsen, kulturinstitutionen eller vilken miljö som helst kommunikativt tillgänglig? Vad allt kan kommunikation innebära? Kommunikation och förståelse mellan människor uppnås genom verbal och icke-verbal kommunikation. Icke-verbal kommunikation innebär bland annat att skriva, använda tecken, bilder och kroppsspråk. Icke-verbal kommunikation kallas också för alternativ och kompletterande kommunikation – förkortat AKK.

Då man vill skapa en tillgänglig omgivning är begriplig information viktig. Hur ser miljön ut? Var kan det uppstå missförstånd om ett gemensamt språk saknas? Finns det tydliga skyltar och är de på rätt plats? Med enkla bildstöd kan man göra miljön mer tydlig. Välplacerade skyltar med bild, text och bra kontrast gör utrymmet mera åskådligt. Bilderna kan förklara vad som förväntas av besökaren i olika rum, till exempel att man ska ta av sig sina ytterkläder eller att det här rummet är ett lugnt rum. För många är den här typen av ”tyst kunskap” lättare att ta till sig med hjälp av bilder.

Personer som har sen språkutveckling, saknar ett gemensamt språk eller som av annan anledning har svårigheter med kommunikationen har hjälp av bilder som alternativ eller kompletterande kommunikationsmetod. Med hjälp av pratkartor med bildstöd kan alla följa med i leken bättre och själv ta initiativ, eller fråga vad som händer härnäst. Genom pratkartor och bilder kan man också beskriva sin verksamhet och hur utrymmena ser ut. Man kan även med hjälp av dem skapa möjligheter för att fråga, svara och berätta på ett sätt så att alla kan delta. Något som kan locka till kommunikation är leksaker, åtminstone när det gäller barn. Att lockas till att kommunicera och att vara nyfiken är något som gynnar alla. Det finns många andra alternativa eller kompletterande kommunikationsmetoder som ger alla möjlighet att uttrycka sig. Då alla är på samma nivå blir verksamheten mer jämlik och tillgänglig för alla.

Skapad av Luckan (2019) i samarbete med Folkhälsan.

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: Lek och sångstund i LillaLuckan, samt planering av kommunikationshjälpmedel


Skip to content