Lika villkor för alla kulturutövare

Skapad av Luckan (2020) i samarbete med DuvTeatern, Kultur för alla och Svenska Teatern

Producent: Elin Sundell
Film & editering: Jonny Forsman

I videon: En arbetsdag på Kultur för allas kontor & repetition av föreställningen I det stora landskapet på Svenska Teatern i Helsingfors

Alla människor är unika med olika personligheter, erfarenheter och förmågor. Alla människor har olika funktionsvariationer som påverkar vardagen. För att inkludera fler och skapa jämlika möjligheter för alla på kulturfältet, måste samhällets mångfald beaktas både när det gäller publik och kulturutövare. Arbetet behöver ske politiskt och strukturellt, men också med konkreta insatser för tillgänglighet i organisationer och verksamheter.

Personer som anses ha funktionsvariationer som bryter mot normen blir ofta utanför på kulturfältet, både som publik och aktör. Det kan finnas en bild av att personer med funktionsnedsättningar eller behov av särskilt stöd inte kan inkluderas i verksamheten, vilket sällan stämmer. Ökad tillgänglighet och attitydarbete behövs och för att få grepp om förutfattade attityder är det bra att kritiskt fundera på frågor som: Vem står på scen som skådespelare och vilken roll kan personen porträttera? Vem betraktas som bildkonstnär? Vad är konstnärlig kvalitet och vem definierar det? Av vem och hur görs konstnärliga och finansiella beslut och på vilka grunder? Vem har tillgång till konstnärlig utbildning? När du möter en person som använder hjälpmedel, fokuserar du på personen eller på hjälpmedlet? 

Enligt Finlands grundlag ska alla ha jämbördiga rättigheter att verka i arbetslivet och forma sin egen yrkesbana efter egna intressen. För att alla människor ska ha möjlighet att professionellt eller på fritiden aktivt ta del av kulturlivet behövs ibland extra stöd och anpassningar för olika personers behov. Anpassningar är allmänna eller individuella lösningar som baserar sig på de behov en person med en funktionsnedsättning har. Det kan till exempel vara att ha tillgång till hjälpmedel, alternativa kommunikationsmedel eller små anpassningar för att göra utrymmet mer tillgängligt. 

Genom att fokusera på tillgänglighet och mångfald skapas inkludering och jämlikhet. Ökad representation i beslutsfattande och förebilder på kulturfältet är viktiga element i arbetet för att skapa samma möjligheter för alla. Möjligheten att diskutera och fundera ur många olika perspektiv gynnar också den egna verksamheten och utvecklingen av den.

Skip to content