Projektet
Tillgängligt för alla

Luckan har arbetat med tillgänglighet sedan flera år tillbaka. Tillgänglighetsarbetet består av riktat kulturprogram, fortbildning och denna sida.

Projektet utvecklas ständigt och nytt material skapas. Skicka gärna in tips på organisationer och teman som främjar tillgängligheten på kulturfältet.

Projektets tidslinje och historia

“Våra barn behöver konst och kultur som tar mångfalden de representerar på allvar. Och vår konst och kultur måste inkludera alla barn…”  Sanna Huldén

Luckan har sedan 2015 arbetat med tillgänglighet som en del av barnkulturverksamheten. Det nuvarande projektet Tips om tillgänglighet (2020-2022) är en fortsättning på projektet Tillgängligt för alla (2018-2019) och Tillgänglig Kultur (2015-2017). Projektet har sett väldigt olika ut från år till år men har trots det alltid formats enligt den viktiga frågeställningen: Hur kan vi göra kulturen mer tillgänglig för alla?

Projektet har förverkligats genom Luckans barnkulturverksamhet. Detta för att Luckans målsättning för barnkulturen är att främja alla barns rätt till att ta del av kultur, på svenska och i sin egen hemkommun. Trots det har projektet gynnat flera målgrupper och Luckans hela verksamhet. Huvudfinansiär för Luckans tillgänglighetsarbete och denna webbsida är Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman. Luckans tillgänglighetsarbe stöds även av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Elfvings stiftelse och Svenska kulturfonden.

Sanna Huldén anlitades av Luckan i början av projektet, för att ta reda på hur den kulturella tillgängligheten ser ut för barn med olika funktionsnedsättningar. Huldéns rapport finns att läsa här: Tillgänglig kultur. Rapporten har fungerat som ett stöd för Luckan och andra som arbetat med tillgänglighet. 

Under 2015 och 2016 arrangerade Luckan och Annegården i samarbete med andra organisationer två barnfester, där tillgängligheten inte bara beaktades utan även uppmärksammades bland alla deltagare. Barnfesten är idag en storsatsning som Luckan förverkligat sedan 2008. Luckan arrangerade under 2015 och 2016 även ett större seminarium och mindre fortbildningar. Därtill hölls verkstäder för dagis- och förskolebarn med temat “pröva på”. Verkstädernas syfte var att öka medvetenheten om normbrytande funktionsvariationer, genom information och roliga aktiviteter. Under verkstäderna fick barnen bland annat träffa ledarhunden Nisse, läsa taktila böcker och lära sig mer om örats anatomi.

IMG-2193

I februari 2017 ordnades barnfesten igen. Samtidigt tog förverkligandet av projektet tog en helt ny form då målgruppen för året var kulturaktörer ute på fältet. Luckan samlade ihop representanter från dansskolan Hurja piruetti, Musik- och kulturskolan Sandels, Sydkustens ordkonstskola och Unga Teatern. Dessa kulturaktörer träffades tre gånger under våren 2017, för att få information om olika funktionsvariationer och sinnen. Tanken var att omvandla frågeställningar till insikter, i hur man inom de egna organisationerna kan öka tillgängligheten. På hösten arbetade kulturaktörerna med olika specialgrupper, innan projektet avslutades med ett sammanfattande seminarium för alla intresserade. Visionen för 2017 var att skapa ett fungerande koncept som skulle kunnas erbjudas andra kulturaktörer i framtiden. Idéen om att skapa kortvideon och en ny plattform om tillgänglighet väcktes under 2017.

Projektet förnyades inför 2018 och fick det nya namnet Tillgängligt för alla. Vid projektets start arrangerades seminariet Tillgänglig kultur – men hur? där de tre gångna åren sammanfattades.

Under hösten 2018 arbetade Luckan vidare för ökad tillgänglighet på kulturfältet, delvis som innan och delvis på nya sätt. Luckan ordnade fortsättningsvis program för barngrupper med olika behov och Barnfesten, samt några fortbildningar. Projektets ansvariga deltog i en kortkurs i punktskrift, arrangerad av Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Det som var nytt för hösten var att Luckan började producerade kortvideor om tillgänglighet tillsammans med olika sakkunnigorganisationer. Kortvideon sinnen, mångfald och tillgänglighetsåtgärder som finns idag publicerade på denna sida.

Under våren och hösten 2019 ordnades program för barn och barnfamiljer som tidigare. Projektets ansvariga deltog i kortkurser i finlandssvenskt teckenspråk och syntolkning. Detta för att kunna kommunicera bättre inom projektet och för att kunna syntolka föreställningar i Luckan. Fler videor produceras under året och ett större seminarium ordnades om tillgänglighet den 1 november. Uppgifter till sakkunniga organisationer samlades in, från det finlandsvenska tillgänglighetsfältet. Resultatet är denna sida: Tips om tillgänglighet. Sidan lanserades i samband med seminariet den 1 november.

Under 2020 fortsatte arbetet. Genom tillgänglighetsfrämjande insatser arrangerades kulturprogram för barn och barnfamiljer, nya videor skapades och ett webbinarium arrangerades. Under 2020 arbetade projektet med en saga på finlandssvenskt teckenspråk tillsammans med Ad Astra och ett hörspel med Dialog - ett dramapedagogiskt resurscenter som även fortbildades i att använda tecken som stöd. Luckans producent syntolkade föreställningen Mary Poppins i samarbete med Svenska teatern.

Projektet forsätter 2021 med samma verksamhetsformer, målsättningar och syfte. Under våren har presentationer och diskussioner av sakkunniga och erfarenhetstalare publicerats på denna hemsida. Nya videor som publiceras våren 2021 har temat lugna rum, flerspråkighet, kultur och traditioner, lätt språk och webbtillgänglighet.

Skip to content